Suglasnost za obradu osobnih podataka – registracija korisnika

 1.  Ovim putem dajete suglasnost da stranica https://lijepa-hr.praguebest.cz/ sa kojom upravlja tvrtka UJEDA, internet prodaja, d. o. o., Loke pri Zagorju 14b, 1412 Kisovec, OIB: 70386649098 (u daljnjem tekstu „Operater“), da sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (opća uredba o zaštiti osobnih podataka) (u daljnjem tekstu „Uredba") obrađuje sljedeće osobne podatke:
 • ime i prezime
 • e-mail adresa
 • adresa i adresa dostave
 • datum rođenja
 • broj telefona
 • naziv tvrtke
 • Porezni broj (OIB)
 • fotografija
 1. Ime, prezime, e-mail adresa, datum rođenja mogu se obrađivati ​​na temelju Vaše suglasnosti i moraju biti obrađeni za izradu korisničkog profila.
 2. Adresa, adresa za dostavu, broj telefona, naziv tvrtke, porezni broj bit će obrađeni u svrhu dopune podataka o računu.

Fotografija će biti obrađena za potrebe uređivanja korisničkog profila po želji kupca.

Profilne informacije na društvenim mrežama Facebook i Google bit će obrađene u slučaju povezivanja korisničkih profila radi dopune registracijskih podataka.

 1. Izričito pristajete na gore navedenu obradu. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku, primjerice slanjem e-mail poruke ili pisanim putem na kontakt podatke Operatera.
 2. Obradu osobnih podataka provodi Operater, no osobne podatke za Operatera mogu obrađivati ​​i sljedeći izvršitelji obrade:
 • pružatelj web hosting usluga, tvrtka TLAP s.r.o., sa sjedištem: č.p. 19 391 43 Běleč, CZ, OIB: 28094433
 • tvrtka PragueBest s.r.o., sjedište: Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, CZ, OIB: 257 70 438
 • alternativno, drugi Obrađivači s kojima Operater ima odgovarajući ugovor o obradi.
 1. Napominjemo da prema Uredbi imate pravo na:
 • zatražite od nas informacije o tome koje osobne podatke obrađujemo,
 • zatražite od nas pristup tim podacima i ažurirajte ih ili ispravite ili zatražite ograničenje obrade,
 • od nas zatražite brisanje ovih osobnih podataka – operater će provesti brisanje ukoliko to brisanje nije u suprotnosti sa zakonskim propisima ili njegovim legitimnim interesima,
 • o prenosivosti podataka i pravima na traženje preslike obrađenih osobnih podataka,
 • podnošenje pritužbe Povjereniku za informiranje i pravo na učinkovitu sudsku zaštitu ako smatrate da su Vam narušena prava iz uredbe zbog obrade Vaših osobnih podataka u suprotnosti s uredbom.
Dostava:
Plaćanje:
Certifikacija:
Made with by PragueBest